عنوان : اندیشمندان شهری

توضیحات :

و خدا انسان را آفرید و انسان، شهر را و شهر، شهریاران را و عاشقان شهریاری، آرمانشهر را تا جاوید، شهریاری کنند...

تعداد اعضا :

2330

لینک کانال : urbanthinkers@