عنوان : علمی📡News📡فناوری

توضیحات :

گروه اخبار علمي و فناوري: 📔ارائه ي اخبار به روز دنياي علم و فناوري 📕نكات علمي و اموزشي 📙گاهي بررسي مقالات به روز علمي 📌ارتباط با ادمین: @P_Commercialism

تعداد اعضا :

2172

لینک کانال : starofscience@